Boomveiligheidscontrole

U wilt niet verantwoordelijk gehouden worden voor ongelukken door omvallende bomen of afbrekende takken. U dient daarom, met name langs wegen en paden, regelmatig boomveiligheidscontroles uit te voeren.

Voorkom aansprakelijkheid bij schade

Indien een boom op uw terrein schade veroorzaakt aan derden kunt u aansprakelijk worden gesteld. De schade eiser zal in dat geval moeten aantonen dat u niet heeft voldaan aan de wettelijke zorgplicht. U kunt dat voorkomen door uw bomen regelmatig te controleren en te beheren. Het gaat hier om bomen waar mensen in de buurt kunnen komen. In het bos betekent dat vooral de bomen langs wegen en paden.
Van Drie bosbeheer is door GroenKeur gecertificeerd als Boomveiligheid Controleur.

Werkwijze boomveiligheidscontrole

In een boomveiligheidscontrole worden de bomen visueel gecontroleerd en geïnspecteerd op signalen die duiden op een verminderde conditie of stabiliteit. De methode die daarvoor wordt gebruikt heet Visual Tree Assessment (VTA). Van Drie bosbeheer meldt in een rapportage de uiterlijke kenmerken van alle bomen en legt ze met behulp van een GPS digitaal vast. Indien er geen uitwendige gebreken worden vastgesteld, beperkt het onderzoek zich tot deze fase.
De rapportage geldt als een bewijsstuk bij eventuele aansprakelijkstelling.

Nader onderzoek

Als er wel zwakheden worden ontdekt, dan zal dit worden opgenomen in het boomveiligheidsrapport. Hierin wordt bijvoorbeeld opgenomen of met maatregelen het risico kan worden weggenomen, of dat een ‘nader onderzoek’ noodzakelijk is.
Van Drie bosbeheer blijft altijd een objectieve controleur: voor een nader onderzoek wordt altijd verwezen naar een andere deskundige. Zo weet u zeker dat een nader onderzoek ook écht nodig is.

Blessen en boomveiligheid

Van Drie bosbeheer kijkt tijdens het blessen standaard naar de boomveiligheid. In de buurt van wegen en paden worden risicovolle bomen geblest, mits die geen grote meerwaarde hebben voor de beheerdoelstellingen. Dat voorkomt extra controles en maatregelen.